Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer beskriver, hvordan Kajakklubben Skjold fungerer i det daglige. Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, man har som medlem. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er bestyrelsen altid behjælpelig med at uddybe eller opklare spørgsmål, ligesom der kan ske en løbende opdatering med rettelser og tilføjelser. I klubbens vedtægter er der henvisninger til regler og retningslinjer, se § 2.

Regler og retningslinjer er senest redigeret af bestyrelsen 25. september 2023.

Begyndere og ikke-friroede medlemmer

Medlemmer der ikke er friroet må kun ro i følge med instruktører og kan deltage i ture, hvis der er ledsagende instruktører. Erfarne medlemmer der ikke er instruktører, hjælpere, må ledsage ikke-friroede medlemmer i dagligt rovand, når sikkerhedsprøverne er aflagt.

Se listen over instruktører og hjælpere for den opdaterede oversigt over, hvem der er godkendt af bestyrelsen.

Når der ros med ikke-friroede medlemmer, uanset om man er hjælper eller instruktør, skal man på forhånd vide, hvor mange deltagere der er. Det sikrer, at instruktør og hjælper på forhånd kan vurdere om gruppen er for stor til at kunne håndteres forsvarligt.

Det kan enten gøre ved at slå turen op i rokort og sikre, at alle deltagende har tilmeldt sig, eller ved at lave aftaler person-til-person; man kan altså ikke åbent slå en kilometerroning op med frit fremmøde.

Ordinær, planlagt instruktion er undtaget fra dette, da man her kender gruppestørrelsen på forhånd og har sikret tilstrækkeligt antal instruktører.

Svømme-, kæntrings-, og makkerhjælpsprøve skal være aflagt for at deltage i fællesture.Hvis vejrliget har umuliggjort prøveaflæggelserne kan bestyrelsen dispensere fra reglen, og i det tilfælde må prøverne om muligt, aflægges ved ankomsten til turmålet. Se mere om begynderinstruktion på hjemmesiden.

Før bestyrelsen kan give tilladelse til roning uden ledsagelse, og dermed også ret til erhvervelse af nøgle til klubhuset, må medlemmet vise, at det er i stand til at klare sig selv og kajakken på betryggende vis. Begyndere skal have aflagt de nødvendige prøver (se afsnittet Prøver), have roet mindst 75 km under opsyn/ledsagelse for at blive friroet.. 

For medlemmer under 18 år gælder, at roning uden ledsagelse ikke må finde sted. Der kan dog, når bestyrelsen skønner det forsvarligt, udstedes individuel, skriftlig rodispensation, som skal være underskrevet af såvel klubbens formand som forældre/værge. Rodispensation skal fornyes hvert år.

Bestyrelsen

Bestyrelsens 6 medlemmer er fritaget for kontingentbetaling, og formanden modtager et vederlag på 2.400 kr. pr. år. Reglerne gælder fra den 4. april 2024, hvor det blev besluttet til den ekstraordinære generalforsamling.

Brabrand Rostadion

Brabrand Rostadion har eget nøglesystem – en nøgle koster kr. 150,- samt en årlig afgift på kr. 100,- som opkræves af Skjold. Nøglen til Rostadion er personlig og fås ved henvendelse til Morten på mail: morten@havrebakken.dk. Send oplysninger om navn, klub og mobilnr og send mailen cc til Skjolds kasserer. Morten vil oplyse dig om forhold omkring nøglen og brug af Rostadion.

På Brabrand Rostadion må man benytte de kajakker, der er mærket med grønt (tilhører ÅKS), hvis man ikke selv medbringer materiel. Flere oplysninger om kajakker og tilhørende udstyr kan fås ved henvendelse til bestyrelsen, og en rundvisning kan fx aftales.

For at få en nøgle skal man være friroet og have yderligere roerfaring (200 km).

Som nøglebærer bliver man indkaldt til to årlige rengøringsdage – forår og efterår – på Rostadion.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år kan ro på klubbens ungdomshold eller de kan ro sammen med deres forældre, hvis forældrene er erfarne roere. Normalt tager bestyrelsen stilling til, i hvilket omfang forældre må tage deres børn med på vandet.

Bådpladser – private kajakker

Et medlem med egen kajak kan ved henvendelse til bestyrelsen få tildelt en bådplads. Benyttelse af en bådplads kan kun ske ved aftale med bestyrelsen. Betingelsen for at have en bådplads i klubben er, at medlemmet ror mindst 150 km i den private kajak per sæson, primært med udgangspunkt i Skjold. Bestyrelsen kan i tilfælde af pladsmangel kræve kajakken fjernet fra klubben, såfremt medlemmet ror under 150 km årligt i sin kajak. Se også vedtægternes § 2.

Det er muligt at have op til to kajakker, hvis man ror minimum 250 km pr. kajak. 

Hvis man ønsker en bådplads, skal man dokumentere, at man har roet mindst 150 km i den foregående sæson. Hvis der ikke er nogen ledige pladser, vil man blive skrevet på ventelisten og tildelt en plads efter sin anciennitet på ventelisten. 

Ved afslutningen af hver sæson opgøres km på alle kajakker. Bestyrelsen sender en besked til de medlemmer, som ikke opfylder minimumskravene. Hvis man ikke opfylder minimumskravene om antal roede km, er man ikke længere sikret en bådplads i næste sæson. Den private kajak kan dog blive liggende, indtil man får besked på, at den skal flyttes, fordi pladsen skal overgå til et andet medlem på ventelisten.  Hvis man ikke har roet 150 km i sin kajak i foregående sæson, men har roet 150 km i sin kajak i den indeværende sæson, når der er et medlem på venteliste til en bådplads, har man igen sikret sin bådplads. Hvis man er flere ejere af en kajak, skal kajakken og minimum én af ejerne ro 150 km pr. sæson. 

Hvis man ved, man ikke kommer til at bruge sin kajak i en sæson, bedes man orientere bestyrelsen om dette, således at pladsen evt. kan tildeles et andet medlem.

I tilfælde af pladsmangel vil bestyrelsen prioritere pladser efter nogle overordnede principper, som tager højde for:

 • Antal roede km i den foregående sæson 
 • Antal roede km i den igangværende sæson
 • Det er både kajakkens og medlemmernes aktivitet (samlet set) som er afgørende for bådpladsen
 • Km skal overvejende være roet fra Skjold
 • Det vil være nødvendigt at tage hensyn til individuelle muligheder og udfordringer (alder, sygdom, bil, boform m.m.)

Det er ikke muligt at få plads til en K2 eller havkajak.

Cockpitovertræk

Alle kajakker skal medføre cockpitovertræk på ture længere end 5 km fra klubben . Sikkerhedsreglen har baggrund i, at vejret hurtigt kan skifte og bølgerne rejse sig. Cockpitovertræk må kun benyttes af medlemmer, der har prøvet at kæntre med overtræk. Til kortbanestævner kræves ikke overtræk.

Entring

Se Prøver. Af hensyn til materiellet er det kun tilladt at øve solo-entring i den kajak, der er udpeget til formålet. 

Fester

Det er ikke tilladt at holde private fester i klubbens lokaler. Ved klubfester og klubarrangementer påhviler det arrangørerne at stå for eller at organisere rengøring og oprydning, både inde og ude.

Gæstemedlemskab

Kajakroere, der er friroet og medlem af en anden kajakklub under DKF, kan søge om gæstemedlemskab. Man søger hvert år om gæstemedlemskab hos klubbens bestyrelse. Man får en nøglebrik og kan benytte klubbens faciliteter.

Gæstemedlemskabet omfatter ikke:

 • stemmeret på generalforsamlingen
 • frironing af nye medlemmer
 • deltagelse i kurser som er betalt af Skjold

Ved deltagelse i klubbens ture med Skjolds materiel kommer gæstemedlemmer bagest i køen både til pladser og valg af materiel.

Hjemmeside

www.kajakklubben-skjold.dk administreres af en af bestyrelsen udpeget person. Bestyrelsen eller webmasteren har ret til at afvise indhold til hjemmesiden, der er ulovligt eller kan være stødende. Alle medlemmer har mulighed for at få et login til siden. Alle medlemmer opfordres til at bruge siden aktivt til informationer, der har med kajakaktiviteter at gøre.

Instruktører

Hvis man har fungeret som hjælpeinstruktør i mindst et forløb (enten på et begynderhold eller en sæson hos børne- og ungdomsroere), kan man opnå status af instruktør. Desuden skal man være sikker i den kajak man ror i og af bestyrelsen skønnes til at være en erfaren roer. Som instruktør har du lov til at ro folk fri alene, efter aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsen opfordrer til, at man tager et instruktørkursus.

Se listen over instruktører og hjælpere for den opdaterede oversigt over, hvem der er godkendt af bestyrelsen.

Kajakker ud af klubben

Alene på tur eller på en ikke annonceret tur

– klubkajakker kan medtages på ture af én dags varighed

– klubkajakker på ture af flere dages varighed kan medtages med tilladelse fra bestyrelsen. Der lægges her vægt på, at man tager afsted for at ro kajak.

Fællesture som er opslået

klubkajakker må benyttes uanset turens varighed

Stævner og løb

– klubkajakker må benyttes til stævner og løb. Kajakken må desuden reserveres et døgn før for at sikre dens tilstand

Kaproning

Ved deltagelse i kaproningsstævner betaler klubben startpenge, der betales dog kun delvis for deltagelse i Tour de Gudenå. Hvis en deltager uden gyldig grund melder fra stævnet, må vedkommende selv betale hele sit startgebyr. Der betales ikke kørselspenge til kaproningsarrangementer.

Kilometerstatistik

Klubbens km-system skal altid føres før og efter roning. Den primære grund er sikkerhedsmæssigt, den sekundære grund er, at km-statistikken anvendes i vurderinger af kajakkerne.

Kørselspenge

På klubture godtgøres udgifter til bilkørsel som følger: 3 kr. pr. km. Dog 4 kr. pr. km for kørsel med trailer eller minibus. Det forventes, at bilerne er fyldt med max antal kajakker samt max antal personer.

Makkerhjælp

Se Prøver

Motionsrum

Klubbens motionsrum må benyttes af alle aktive medlemmer. Medlemmer under 18 år må ikke benytte vægte uden aftale med træner eller bestyrelse. Det er alle brugerne pålagt at holde orden.

Mørke- og natroning

Roning i mørke er tilladt. Dog skal vejrliget være gunstigt, og det er et krav at roeren medbringer en lygte til at signalere med, hvis man møder andre både/skibe.

Svømmevest skal bæres ved roning i mørke.

Nøglebrik

Frigivne roere kan få egen nøglebrik til klubben ved betaling af kr. 50. Ved bortkomst af nøglebrik informeres bestyrelsen eller nøglebrikbestyreren.

Overflyttere

Er man friroet i tur- eller kapkajak (ikke havkajak) fra en anden DKF-klub, og ønsker at blive medlem i Skjold, kan det ske ved at fremvise et bevis fra den tidligere klub, ro en tur med en af bestyrelsen udpeget person samt gennemføre eventuelle manglende prøver. Havkajakroere indgår i et almindeligt instruktionsforløb.

Overtræk

Se Cockpitovertræk.

Passive medlemmer

Passive medlemmer kan deltage i møder, men har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan ikke deltage i roaktiviteter, benytte motionsrum samt omklædningsfaciliteter. Passive medlemmer modtager klubinformationer. Passive medlemmer må deltage i vinterens svømning.

Pokaler og præmier

Hvert år uddeles præmier til de medlemmer, der har roet flest km i klasserne:

 • herre junior (U18), senior og masters
 • dame junior (U18), senior og masters
 • herre U16
 • dame U16
 • herre U14
 • dame U14
 • herre U10-12
 • dame U10-12
 • begyndere (1.års)

Der uddeles pokaler til vinderne af handicap-løbet for kvinder og mænd.

Prøver

Hvert medlem skal for at blive friroet aflægge følgende prøver:

 • Svømmeprøver – i svømmehal (600 m) og i havet (300 m). Alternativt 600 m i havet
 • Makkerhjælp
 • Kæntringsprøve

Roere (både medlemmer og gæster), der ikke har bestået makkerhjælpsprøven må ikke ro forbi Den Permanente Badeanstalt.

Alle medlemmer, der har Instruktør2, kan godkendes af bestyrelsen  til varetagelse af ovennævnte prøver.

Det er medlemmernes ansvar at sikre sig at vedligeholde deres kompetencer. Bestyrelsen opfordrer til, at ovennævnte prøver udføres årligt for at øge egen og evt. romakkeres sikkerhed, særligt makkerhjælp. 

Prøvetur / gæstetur

Kun instruktører må give prøvetur til en ikke frigivet kajakroer efter aftale med bestyrelsen. Gæstetur med roere fra andre klubber kan ske med tilladelse fra bestyrelsen. Instruktøren skal altid informere om sikkerhed før de tager på vandet.

Redningsveste

Alle ikke-frigivne roere skal bære vest. Alle roere skal bære vest i vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april. Vest skal benyttes ved roning i mørke. Desuden skal der roes med vest ved handicapløbet, hvis tidtageren kræver dette. Det anbefales at benytte vest i hårdt vejr, på tur i ukendt rovand og fx hvor man ikke kan bunde. Vest skal benyttes ved krydsning af Bugten eller ved lignende ture. Se også Sikkerhedsbestemmelser og Vinterroning.

I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september skal roeren altid ro med eller medbringe en svømmevest i kajakken. En eventuel bøde for manglende svømmevest betales af roeren.

Børn og unge skal altid ro med svømmevest. Dispensation herfra skal aftales mellem bestyrelsen, roeren og dennes forældre.

Rengøring og vedligeholdelse

Bestyrelsen ansætter personale til vedligeholdende rengøring. I sommerhalvåret rengøres der ugentligt mens der i vinterhalvåret rengøres hver anden uge. Hvert år arrangerer bestyrelsen arbejdsdage. På disse dage udføres diverse rengørings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde. På disse dage er det ikke tilladt at ro, før alle er færdige med arbejdet. Daglig oprydning og renholdelse må vi alle bidrage til.

Restance

Hvis medlemmer er i restance og ikke betaler ved rykkerskrivelser, kan kassereren udmelde de pågældende af klubben og nøglebrikken deaktiveres. Ved rykkerskrivelser tillægges kontingentet et gebyr for administration og porto. Se også vedtægternes § 5, 6 og 7.

Rokarantæne

Bestyrelsen kan i tilfælde af et medlems brud på retningslinjer og love, udstede rokarantæne og deaktivere medlemmets nøglebrik. Bestyrelsen fastsætter varigheden af denne straf.

Rokort

Se Kilometerstatistik.

Rovand

Vores daglige rovand er langs kysten i Aarhus Bugten. Ro kystnært, pas på færgebølgerne og pas på andre, der færdes på eller i vandet. Tag altid hensyn til andre bådtyper ved at holde til højre i din egen retning eller alternativt ind til siden. Hold øje med og afstand til havsvømmere og dykkere – de kan være svære at se i bølger, hvis de ikke medbringer en markering eller badehætte i synlig farve.

Desuden gælder:

Aarhus Havn

Det er ikke tilladt at ro forbi Aarhus Havn. Man må ro langs østmolen til havneindløbet kan ses – pas på svømmere på havsvømmebanen.

Egå Marina

Kajakker må kun benytte indsejlingen for småbåde – længst mod land. Det er tilladt at ro ind i det første havnebassin, hvor Egå Rosport har klubhus, mens det ikke er tilladt at ro ind i bunden af marinaen.

Krydsning af Bugten/Skødshoved

Det er kun tilladt at krydse bugten med bestyrelsens tilladelse. Der skal altid bæres vest. Turen må aldrig foretages alene, og altid kun i godt vejr. Som udgangspunkt skal benyttes turbåd.

Salg af kajakker

Ved salg af klubbens kajakker skal medlemmerne via opslag have tilbuddet først. Dette kan enten foregå ved fast pris eller ved auktion. Bestyrelsen kan sælge kajakker med det krav, at de efter salget skal fjernes fra klubben.

Sikkerhedsbestemmelser

Alle kajakker skal være i forsvarlig stand, før de tages i brug. Kajakkerne skal efterses mindst én gang årligt. Hvis kajakkerne ikke er i forsvarlig stand, skal det noteres i Rokort og må først tages i brug, når standen er bragt i orden. 

Kajakkerne skal være forsynet med et øseredskab, der er fastgjort til kajakken sådan, at det ikke går tabt under kæntring, og så det er let tilgængeligt under alle forhold. 

Under roning skal medlemmerne medbringe en pagaj og en svømmevest. På ture længere end 5 km fra klubben, skal desuden medbringes et cockpitovertræk. 

Medlemmerne må ikke ro længere ud fra kysten end, at de har føling med land. Se også Cockpitovertræk, Redningsveste, Rovand og Vinterroning.

Klubbens materiel må kun benyttes til langtursroning med særlig tilladelse fra bestyrelsen. Med langtur forstås ture på mere end én dags varighed. Se også Kajakker ud af klubben.

Under roning i havne skal alle kajakker holde sig til højre side af sejlløbet og må på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken. Se også Rovand. 

Hvis man som medlem lever med en sygdom, som kan påvirke egen eller andres sikkerhed på vandet, opfordrer bestyrelsen til, at man oplyser de medlemmer, man ror sammen med/møder i klubben, om det.

Skabe

Skabene i omklædningen  er til brug for alle medlemmer. Der må ikke være lås på et skab, når man forlader klubben efter roturen, eller på et tomt skab. Medlemmerne sørger selv for en hængelås.

Skader på kajakker

For at alle kajakker er i den bedste stand, er det vigtigt at anmelde opdagede skader. Skaderne oprettes i rokort med en kort beskrivelse. Det gælder både, hvis man selv skader en kajak eller, hvis man opdager en skade. Alle medlemmer opfordres til at deltage i reparationsdage, hvor der er erfarne reparatører med overblik over opgaven. Det er desuden vigtigt, at alle medlemmer kender kajakkernes ”bløde punkter” og fx kan stramme løse rorliner.

Af klubbens vedtægter fremgår det af § 15 stk. D at:

Almindelig vedligeholdelse af klubejede kajakker og pagajer påhviler alle aktive medlemmer. Hvilken vedligeholdelse materiellet trænger til dikteres af bestyrelsen og må efterkommes. Materialer til almindelig vedligeholdelse betales af klubkassen. Skader på materialet sket ved grov overlast / sløset omgang med dette, skal efter bestyrelsens bestemmelse udbedres af og betales af brugeren. Ved gentagelser kan idømmes bøde fastsat af bestyrelsen.

Skoleklasser

Det er muligt for skoleklasser og lignende grupper at prøve at ro kajak. Et arrangement af denne art må kun finde sted efter aftale med bestyrelsen eller en særligt udpeget ansvarlig. For denne ydelse betales 250 kr. pr. person.

Trailer

Klubbens trailere må benyttes til ture efter aftale med bestyrelsen. Det er enhver bruger pålagt at aflevere traileren i pæneste stand, og er der fejl og mangler bedes disse meddelt bestyrelsen.

Transport

Ved transport af kajakker på biler skal kajakken være forsvarligt fastspændt i kajakstativer.

Vinterroning

Fra og med 1. oktober til og med 30. april skal alle klubmedlemmer ro med svømmevest. Medlemmer, der er friroet om sommeren, må ro mellem Den Permanente og stenene/Vejlby Hage med mindre de følges med en instruktør eller erfaren roer.

5 gode råd til vinterroning

 1. Ro tæt på land – så skal du ikke svømme så langt, hvis du vælter, og andre vil være trygge ved at hjælpe dig, når det ikke er for langt fra land.
 2. Vær lidt ekstra kritisk når du vurderer egne evner – tænk på vandtemperatur, bølger, vinden og vejret – det er ikke nu, der skal prøves nyt og evt. sværere udstyr.
 3. Medbring ekstra og varmt tøj – måske vælter du eller vil holde pause.
 4. Føler dig ikke helt tryg, så start med korte ture og/eller ro sammen med andre – fx til fællesroning og tæt på klubben hvor du er godt kendt.
 5. Brug evt. de våddragter der hænger i bådhuset.

Værksted

Kun medlemmer over 18 år må arbejde med organiske opløsningsmidler, samt udføre slibearbejder i epoxy, polyester el.lign. materialer. Klubbens materialer må benyttes til reparation af private kajakker ved små og ukostbare skader. Bestyrelsen står for indkøb af materialer og værktøj. Værkstedet skal holdes pænt og ryddeligt.

Øse

Alle kajakker, såvel private som klubkajakker, skal være forsynet med et øseredskab. Medlemmer er selv ansvarlige for at dette overholdes i egen kajak. Der skal være en øse pr. roer, der er sæde til.

ÅKS

Århus Kajak Samvirke er et samarbejde mellem kajakklubber i Aarhus Kommune. ÅKS arrangerer bl.a. ÅM og havneræs. http://www.aarhuskajaksamvirke.dk/