Vedtægter

§1. KLUBBENS NAVN OG MÆRKE 
Klubbens navn: “Kajakklubben Skjold”. Klubbens mærke er en trefork og et S i hvidt på grøn bund.

§2. FORMÅL 
Klubbens hovedmål er at samle udøvere af kajaksporten til fælles ture og konkurrence under betryggende former samt yde medlemmerne husrum for deres kajakker i den udstrækning, dette er muligt som fastsat i klubbens “Regler og retningslinjer”.

§3. MEDLEMMERNE
A. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver uberygtet person i henhold til nedenstående bestemmelser.

B. Udgået.

C. For at en person kan optages som aktivt medlem skal vedkommende opfylde klubbens gældende sikkerhedsbestemmelser (§ 14). Endvidere skal de af bestyrelsens givne ordensreglementer overholdes i overensstemmelse med lovene.

D. Medlemmer under 18 år skal have samtykke fra deres forældre eller værge for at være medlem.

§4. PASSIVE MEDLEMMER
Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har dog ingen stemmeret, og de kan ikke deltage i roningen. Passive medlemmer har ingen adgang til værksted, kajakker, motionsrum og omklædning. Passive medlemmer har fortrinsvis adgang til optagelse som aktive i den orden, de er indmeldt.

§5. KONTINGENT M. V. 
Generalforsamlingen fastsætter kontingent og kursusgebyr. Kontingent opkræves helårligt og forfalder pr. 1. marts.

§6. LEMPELSER
Under særlige forhold: sygdom, militærtjeneste, bortrejse o. lign. kan der ved særlig aftale med bestyrelsen opnås visse lempelser. Sådanne aftaler skal fornyes hvert år før 1. marts.

§7. UDMELDELSE 
A. Ved restance opkræves ved skriftlig henvendelse fra kassereren foruden kontingentrestancen også gebyr. Såfremt et medlem ikke inden 14 dage herefter har betalt sin gæld, idømmes han / hun rokarantæne. Har vedkommende en kajak eller andre effekter liggende på klubbens grund, har bestyrelsen ret til at disponere over disse effekter i et sådant omfang, at der ved et eventuelt salg skønnes at være hel eller delvis dækning for det skyldige kontingentbeløb og et evt. erstatningskrav. Indbringer et salg mere end omtalte beløb, skal differencen udbetales til det slettede medlem.

B. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

C. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlings beslutning.

D. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden 1. marts. I modsat fald betragtes vedkommende som medlem det følgende år. 

§8. GENERALFORSAMLING 
A. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Aktive medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde, såfremt han / hun ikke står i kontingentrestance. Passive medlemmer har adgang til denne, samt taleret. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse love foreskriver, den højeste myndighed i klubben. Kun den kan give, forandre, ophæve eller sætte tidligere generalforsamlingers beslutninger ud af kraft. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmer, der kommer til stede. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der ved lovændringer kvalificeret flertal (to tredjedele af de afgivne stemmer). Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

B. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagens behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. Over forhandlingerne føres protokol, der har bevisende ret, når den er underskrevet af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

C. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes under samme former, når bestyrelsen eller en tredjedel af de aktive medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom D. Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån med klubbens ejendom som sikkerhed til et af generalforsamlingen besluttet formål.

§9. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
A. Dagsorden ved klubbens årlige generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Bestyrelsen fremlægger budget med forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Indkomne forslag til generalforsamlingen.
 8. Valg af 1 revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Nyt fra udvalgene.
 11. Eventuelt.

B. Såfremt mindst 10 medlemmer ønsker det, kan de, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, få afholdt medlemsmøde. Herudover kan bestyrelsen afholde medlemsmøder.

§10. BESTYRELSEN 

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben er ansvarlig for de beslutninger, der på lovlig måde er vedtaget af bestyrelsen. Denne er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter alm. indvarsel er mødt, deriblandt formanden (næstformanden). Afstemning foregår ved alm. stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant, som godkendes på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, idet tre er på valg hvert år efter tur. Der vælges to bestyrelsessuppleanter til generalforsamlingen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

§11. REGNSKABET 
Regnskabet løber fra og med 1. januar til og med 31. december, og regnskabet forelægges bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde. Revisorerne er ansvarlige for dets rigtighed. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§12. REVISORER
Revisorerne består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og én afgår hvert år efter tur. Er 2 revisorer valgt samme år, afgår den ene ved lodtrækning. Endvidere vælges for hvert år revisorsuppleant.

§13. OPLØSNING AF KLUBBEN
Klubben kan kun opløses, når det vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum og med to tredjedels flertal af de fremmødte stemmer. Klubbens midler skal i tilfælde af dens opløsning tilfalde Dansk Kano- og Kajakforbund.

$14. SIKKERHEDSBESTEMMELSER OG ROREGLEMENT
Bestyrelsen sikrer, at der er udarbejdet sikkerhedsbestemmelser, der opfylder de gældende krav fra Dansk Kano- og Kajakforbund, formuleret i DKF Sikkerhedsbestemmelser. Bestyrelsen skal årligt gennemgå bestemmelserne og foretage ændringer, hvis det skønnes nødvendigt. Ved ændringer i DKFs retningslinjer indarbejder bestyrelsen ændringerne i klubbens sikkerhedsbestemmelser.

Sikkerhedsbestemmelserne fremgår af klubbens regler og retningslinjer, som er tilgængelige på klubbens hjemmeside. 

§15. REGLEMENT FOR KLUBEJEDE KAJAKKER M. V.
A. Udgået.

B. Bestyrelsen kan udleje / udlåne klubejede kajakker og pagajer til medlemmer til daglig roning og klubture.

C. Inden roning i såvel klub- som privatejede kajakker skal dato, klokkeslæt for start og hjemkomst, bestemmelsessted samt materiellets nummer indføres i roprotokollen. Den, der sidst har benyttet materiellet har ansvaret for eventuelle skader. Skader på klubbens materiel skal omgående meddeles i henhold til “Regler og retningslinjer”. Det er kun muligt at låne klubbens materiel til private ture, med udgangspunkt andetsteds end klubben, såfremt bestyrelsen har godkendt dette.

D. Almindelig vedligeholdelse af klubejede kajakker og pagajer påhviler alle aktive medlemmer. Hvilken vedligeholdelse materiellet trænger til, dikteres af bestyrelsen og må efterkommes. Materialer til almindelig vedligeholdelse betales af klubkassen. Skader på materiellet sket ved grov overlast / sløset omgang med dette, skal efter bestyrelsens bestemmelse udbedres af og betales af brugeren. Ved gentagelser kan idømmes bøde fastsat af bestyrelsen.

E. Nøglebrik til klubhuset kan købes for et af bestyrelsen fastsat passende beløb. Bestyrelsen kan efter behov vælge at udfærdige nærmere kriterier for udlevering af nøglebrik.

§16 ORDENSREGLEMENT 
A. Det er nødvendigt, at der i og ved klubben er rent og ryddeligt. Desuden pålægges samtlige medlemmer at overholde god tone og orden inden for klubbens område i videste forstand. 

B. Bestyrelsen udfærdiger reglement for benyttelse af klubhus, herunder særligt for baderum, omklædningsrum og klublokale.

Disse love er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 3/4-1965, 10/10-1970, 29/10-1975, 26/10-1976, 26/10-1977, 20/10-1988, 22/10-92, 23/10-97, 24/10-01, 29/10-02, 30/04-03, 29/10-03, 29/10-2008, 27/10-2009, 26/10-2010, 23/10-2014, 24/01-2019, 9/2-2023.

Loa Clausen (formand), Thomas Vosegaard (kasserer), Jakob Færch (næstformand), Bent Hjorth, Nanna Renee Lauridsen, Jonas Maturana Larsen.