Vedtægter

KLUBBENS NAVN OG MÆRKE § 1.

Klubbens navn: “Kajakklubben Skjold”. Klubbens mærke er en trefork og et S i hvidt på grøn bund.

FORMÅL § 2.

Klubbens hovedmål er at samle udøvere af kajaksporten til fælles ture og konkurrence under betryggende former samt yde medlemmerne husrum for deres både i den udstrækning, dette er muligt som fastsat i klubbens “Regler og retningslinjer”.

MEDLEMMERNE § 3.

A. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver uberygtet person i henhold til nedenstående bestemmelser.

B. Vedkommende skal udfylde og underskrive klubbens indmeldelsesblanket.

C. For at en person kan optages som aktivt medlem skal vedkommende opfylde klubbens gældende sikkerhedsbestemmelser (§ 14). Endvidere skal de af bestyrelsens givne ordensreglementer overholdes i overensstemmelse med lovene.

D. Aktive medlemmer skal være fyldt 15 år. Yngre medlemmer kan optages med skriftligt samtykke fra deres forældre eller værge og med bestyrelsens godkendelse.

PASSIVE MEDLEMMER § 4

Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har dog ingen stemmeret, og de kan ikke deltage i roningen. Passive medlemmer har ingen adgang til værksted, kajakker, motionsrum og omklædning. Passive medlemmer har fortrinsvis adgang til optagelse som aktive i den orden, de er indmeldt.

KONTINGENT M. V. § 5

Generalforsamlingen fastsætter kontingent og kursusgebyr. Kontingent opkræves helårligt og forfalder pr. 1. marts.

§ 6

Under særlige forhold: sygdom, militærtjeneste, bortrejse o. lign. kan der ved særlig aftale med bestyrelsen opnås visse lempelser. Sådanne aftaler skal fornyes hvert år før 1. marts.

UDMELDELSE § 7

A. Ved restance opkræves ved skriftlig henvendelse fra kassereren foruden kontingentrestancen også gebyr. Såfremt et medlem ikke inden 14 dage herefter har betalt sin gæld, idømmes han / hun rokarantæne. Har vedkommende en kajak eller andre effekter liggende på klubbens grund, har bestyrelsen ret til at disponere over disse effekter i et sådant omfang, at der ved et eventuelt salg skønnes at være hel eller delvis dækning for det skyldige kontingentbeløb og et evt. erstatningskrav. Indbringer et salg mere end omtalte beløb, skal differencen udbetales til det slettede medlem.

B. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

C. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlings beslutning.

D. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden 1. marts. I modsat fald betragtes vedkommende som medlem det følgende år. Udmeldelsen er først gældende, når den evt. udleverede nøgle er afleveret til et bestyrelsesmedlem. Manglende aflevering af nøgle kan medføre et erstatningskrav for udskiftning af samtlige låse i klubben.

GENERALFORSAMLING § 8

A. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Aktive medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde, såfremt han / hun ikke står i kontingentrestance. Passive medlemmer har adgang til denne, samt taleret. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse love foreskriver, den højeste myndighed i klubben. Kun den kan give, forandre, ophæve eller sætte tidligere generalforsamlingers beslutninger ud af kraft. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmer, der kommer til stede. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der ved lovændringer kvalificeret flertal (to tredjedele af de afgivne stemmer). Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

B. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagens behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. Over forhandlingerne føres protokol, der har bevisende ret, når den er underskrevet af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

C. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes under samme former, når bestyrelsen eller en tredjedel af de aktive medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom D. Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån med klubbens ejendom som sikkerhed til et af generalforsamlingen besluttet formål.

D. Generalforsamlingen afholdes som et arrangement med fysisk fremmøde. Hvis særlige omstændigheder fuldstændig udelukker dette, og bestyrelsen vurderer at det ikke er muligt at udsætte en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til de særlige omstændigheder ophører, kan generalforsamlingen afholdes som et virtuelt arrangement. Bestyrelsen skal, hvis dette besluttes, afholde arrangementet på en platform som alle kan have adgang til uden betaling. Hvis generalforsamlingen afholdes virtuelt, giver deltagelse virtuelt samme rettigheder som ved fysisk fremmøde, specifikt har deltagere stemmeret i henhold til §8 punkt A

§ 9

A. Dagsorden ved klubbens årlige generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Bestyrelsen fremlægger budget med forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.

5. Valg af formand.

6. Valg af kasserer.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Indkomne forslag til generalforsamlingen.

10. Valg af 1 revisor.

11. Valg af revisorsuppleant.

12. Nyt fra udvalgene.

13. Eventuelt.

B. Såfremt mindst 10 medlemmer ønsker det, kan de, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, få afholdt medlemsmøde. Herudover kan bestyrelsen afholde medlemsmøder.

BESTYRELSEN § 10

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben er ansvarlig for de beslutninger, der på lovlig måde er vedtaget af bestyrelsen. Denne er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter alm. indvarsel er mødt, deriblandt formanden (næstformanden). Afstemning foregår ved alm. stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden indtræder en suppleant, som godkendes på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og kassereren vælges særskilt, de øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv. Formanden og kassereren vælges for et år ad gangen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, idet to afgår hvert år efter tur. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen.

REGNSKABET § 11

Regnskabet løber fra og med 1. januar til og med 31. december, og regnskabet forelægges bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde. Revisorerne er ansvarlige for dets rigtighed. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 12

Revisorerne består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og én afgår hvert år efter tur.
Er 2 revisorer valgt samme år, afgår den ene ved lodtrækning. Endvidere vælges for hvert år revisorsuppleant.

§ 13

Klubben kan kun opløses, når det vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum og med to tredjedels flertal af de fremmødte stemmer. Klubbens midler skal i tilfælde af dens opløsning tilfalde Dansk Kano- og Kajakforbund.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER OG ROREGLEMENT § 14

A. Ethvert medlem skal aflægge 600 m svømmeprøve, kæntringsprøve samt makkerhjælpsprøve som det fremgår af klubbens “Regler og retningslinjer”.

B. Før bestyrelsen kan give tilladelse til roning uden ledsagelse, og dermed også ret til erhvervelse af nøgle til klubhuset, må medlemmet vise, at det er i stand til at klare sig selv og kajakken på betryggende vis. Endvidere skal medlemmet have aflagt de under punkt A. nævnte prøver, samt have roet mindst 75 km. under opsigt / ledsagelse. For medlemmer under 15 år gælder, at roning uden ledsagelse ikke må finde sted. Der kan dog, når bestyrelsen skønner det forsvarligt, udstedes individuel, skriftlig rodispensation, som skal være underskrevet af såvel klubbens formand som forældre / værge. Rodispensation skal fornyes hvert år.

C. Alle medlemmer, der af bestyrelsen findes i besiddelse af tilstrækkelig modenhed og færdighed, der gør ham / hende egnet til at hjælpe en nødstedt, kan autoriseres til varetagelse af de i punkt A. nævnte prøver, samt det i punkt B. nævnte opsyn / ledsagelse.

D. Ikke friroede medlemmer må kun ro ifølge med instruktører.

E. Alle fartøjer skal af bestyrelsen erklæres for at være i forsvarlig stand og af forsvarlig konstruktion, inden de tages i brug. Alle fartøjer skal mindst en gang årligt underkastes et eftersyn af bestyrelsen og skal, hvis de erklæres usødygtige, bringes i forsvarlig stand, inden de atter tages i brug.

F. Under roning skal hvert fartøj være forsynet med en af bestyrelsen godkendt pagaj samt redningsvest, som også er godkendt af bestyrelsen. Bådene skal være forsynet med et øseredskab, der er således anbragt, at det ikke går tabt under kæntring, og det er let tilgængeligt under alle forhold. Alle kajakker skal medføre cockpitdækken på ture længere end 5 km fra klubben.

G. Intet medlem må ro længere ud fra kysten, end det har føling med land.

H. Langtursroning med klubbens materiel må kun roes med særlig tilladelse fra bestyrelsen. Ved langtur forstås ture på mere end 1 dags varighed.

I. Under roning i havne skal alle kajakker holde sig til højre side af sejlløbet og må på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken.

J. Vinterroning: Mellem den 1. oktober og den 30. april skal alle klubmedlemmer bære vest. Medlemmer, der er friroet om sommeren, må kun ro mellem Den Permanente og stenene (Vejlby Hage). Dispensation herfor kan gives efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

REGLEMENT FOR KLUBEJEDE BÅDE M. V. § 15.

A. Kaproningsbåde må kun benyttes af trænede roere. Bestyrelsen kan tildele kajakkerne efter de opnåede resultater samt efter den interesse, roeren har vist for roningen.

B. Bestyrelsen kan udleje / udlåne klubejede både og pagajer til medlemmer til daglig roning og klubture.

C. Inden roning i såvel klub- som privatejede både skal dato, klokkeslæt for start og hjemkomst, bestemmelsessted samt materiellets nummer indføres i roprotokollen. Den, der sidst har benyttet materiellet har ansvaret for eventuelle skader. Skader på klubbens materiel skal omgående meddeles i henhold til Regler og retningslinjer”. Det er kun muligt at låne klubbens materiel til private ture, med udgangspunkt andetsteds end klubben, såfremt bestyrelsen har godkendt dette.

D. Almindelig vedligeholdelse af klubejede både og pagajer påhviler alle aktive medlemmer. Hvilken vedligeholdelse materiellet trænger til dikteres af bestyrelsen og må efterkommes. Materialer til almindelig vedligeholdelse betales af klubkassen. Skader på materiellet sket ved grov overlast / sløset omgang med dette, skal efter bestyrelsens bestemmelse udbedres af og betales af brugeren. Ved gentagelser kan idømmes bøde fastsat af bestyrelsen.

E. Nøglebrik til klubhuset kan købes for et af bestyrelsen fastsat passende beløb. Bestyrelsen kan efter behov vælge at udfærdige nærmere kriterier for udlevering af nøglebrik.

ORDENSREGLEMENT § 16 A.

Det er nødvendigt, at der i og ved klubben er rent og ryddeligt. Desuden pålægges samtlige medlemmer at overholde god tone og orden inden for klubbens område i videste forstand. B. Bestyrelsen udfærdiger reglement for benyttelse af klubhus, herunder særligt for baderum, omklædningsrum og klublokale.

Disse love er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 3/4-1965, 10/10-1970, 29/10-1975, 26/10-1976, 26/10-1977, 20/10-1988, 22/10-92, 23/10-97, 24/10-01, 29/10-02, 30/04-03, 29/10-03, 29/10-2008, 27/10-2009, 26/10-2010, 23/10-2014 og 24/01-2019.

Loa Clausen (formand), Thomas Vosegaard (kasserer), Jakob Færch (næstformand), Thomas Stagaard Jensen, Jonas Maturana Larsen og Tina Hennings.